Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Mẫu Con Dấu

Chia sẻ đến bạn mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu mới nhất hiện nay. Nếu bạn đang cần tham khảo thì mẫu bên dưới này đúng chuẩn và mới nhất. Nội dung bài viết gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan. Xin mời bạn tham khảo nội dung bên dưới:

Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Mẫu Con Dấu Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……..

Mã số doanh nghiệp: ……..

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: …….. , …….. , …….. , …….. .

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau:

1. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

2. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày…….tháng…….năm…….

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ……..

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty TNHH

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu của chi nhánh
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánh
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu của chi nhánh
 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu số lượng con dấu của chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty TNHH 2TV trở lên

Công Ty Cổ Phần

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu của chi nhánh
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của chi nhánh
 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu số lượng con dấu của chi nhánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *